Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
» Regulamin

Kategorie

Kontakt

 • P. H. MOOORE
  Brzozie 138
  87-313 Brzozie
  NIP: 877-101-90-07
 • E-mail:sklep@sezonnaleszcza.pl
 • Telefon533182519
 • Gadu Gadu8152021
 • Godziny działania sklepu8 - 18

Producenci

A. F. W.DemarDragonDragon Mega BaitsG.LoomisGeoff Anderson JaxonKeitechLemigoLunker CityMeiho, VersusMomoiMOOOREMustadOKi TackleOkumaPennRyobiSalmoSavage GearScotty ShimanoStonfoTraperVK

Statystyka

 • Ilość produktów: 10219
 • Ilość promocji: 27
 • Aktualnie klientów na stronie: 3
 • Sklep odwiedziło: 599608 klientów

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
 
prowadzonego pod adresem www.sezonnaleszcza.pl
Właścicielem i administratorem sklepu jest firma:
 
Dane firmy:
Nazwa firmy: P. H. MOOORE Bożena Szczawińska
Adres: Brzozie 138, 87-313 Brzozie

Kontakt:
tel. 533182519 ( opłata jak za połączenie standardowe zgodnie z cennikiem operatora )
e-mail: sklep@sezonnaleszcza.pl
 
Dane rejestrowe:

Organ, który rejestrował działalność: Wójt Gminy Brzozie
NIP: 877-101-90-07
REGON: 877124381
 
Numer rachunku bankowego dla wpłat w złotych polskich (PLN):
mBank: 66 1140 2004 0000 3902 7501 4977

1. Definicje

a) SKLEP INTERNETOWY - umowa sprzedaży lub świadczenia usługi zawierana jest drogą elektroniczną i jeżeli stroną umowy jest KONSUMENT to odbywa się na warunkach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

b) SPRZEDAWCA i USŁUGODAWCA - Przedsiębiorca: P. H. MOOORE Bożena szczawińska NIP: 877-101-90-07 REGON 877124381 - umowa sprzedaży zawierana poprzez stronę www.sezonnalszcza.pl sklepu internetowego

c) KLIENT - osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza zawrzeć umowę lub korzysta z innych usług oferowanych poprzez stronę Sklepu internetowego.

d) KONSUMENT - KLIENT, osoba fizyczna dokonującą ze SPRZEDAWCĄ czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą - precyzyjna definicja - Kodeks Cywilny Art.22.

e) PRODUKT - rzecz oferowana do sprzedaży lub usługa oferowana w Sklepie internetowym.

f) REGULAMIN - niniejszy Regulamin Sklepu internetowego.

g) UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży Produktu zawierana na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego.

h) ZAMÓWIENIE - oświadczenie złożone elektronicznie lub telefonicznie o chęci zawarcia umowy (zamówienia produktu lub usługi).

i) NEWSLETTER - usługa świadczona drogą elektroniczną przez SPRZEDAWCĘ, polegająca na rozsyłaniu zainteresowanym informacji handlowych i reklamowych na podany przez zainteresowanego adres e-mail.


2) Postanowienia ogólne.

a) Zakres świadczonych usług - sprzedaż artykułów wędkarskich

b) Sprzedawca - podmiot gospodarczy P. H. MOOORE Bożena Szczawińska umożliwiający zawarcie umowy za pomocą sklepu internetowego www.sezonnaleszcza.pl

c) Konsument  może odstąpić od umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyny,

Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego www.sezonnaleszcza.pl przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej.

Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres:
P. H. MOOORE
Brzozie 138
87-313 Brzozie
lub dodatkowo adres e-mail biuro@mooore.pl

Termin:
Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.

Towar powinien zostać zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Przez zwykły zarząd rozumie się takie zapoznanie z towarem, jakie możliwe by było w sklepie tradycyjnym.

Do odsyłanego towaru prosimy dołączyć:
- wypełniony formularz zwrotu towaru.
Wzór formularza zamieszczamy poniżej:

FORMULARZ ZWROTU TOWARU
NUMER ZAMÓWIENIA: ..............................
DATA ZAMÓWIENIA: .......................................
NUMER FAKTURY/PARAGONU:..............................
IMIĘI NAZWISKO: ......................................
............................................................................
ADRES: ............................................
...................................................
....................................
...................................................
...................................................
...........................................
TELEFON: ..........................................
.......... EMAIL: .................................
............................
Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy:
(zwrot możliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta)
nazwa Banku: ......................................
...................................................
.................
Numer rachunku:
.........................................
NAZWA TOWARU: .............
ILOŚĆ: .....................
CENA BRUTTO: ..............
Uwagi Klienta: ....................................
...................................................
................................................
...................................................
...................................................
...................................................
......
Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie
sklepu.- prosimy o odesłanie oryginału paragonu, który jest wymagany przez Urząd Skarbowy do zwrotu wcześniej odprowadzonego podatku VAT.


Zwrot świadczeń:
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:
P. H. MOOORE
Bożena Szczawińska
Brzozie 138
87-313 Brzozie


Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez "P. H. MOOORE" Bożena Szczawińska świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

Odsyłany towar prosimy wysłać np. Pocztą Polską listem poleconym ekonomicznym lub też paczką pocztową ekonomiczną.


d) Zasady postępowania reklamacyjnego

 Oto co należy robić jeśli sprzęt chce się reklamować:
- Zgłosić do sklepu www.sezonnaleszcza.pl zaistniały problem z towarem pod adresem sklep@sezonnaleszcza.pl lub telefonicznie pod numerem 533182519
- Dołączacie notatkę z opisem uszkodzenia, pełnymi danymi adresowymi wraz z numerem telefonu
- Wysłać towar na swój koszt (nie odbieramy paczek wysłanych za pobraniem) na adres:

P. H. MOOORE
Bożena Szczawińska
Brzozie 138
87-313 Brzozie

Odsyłany towar prosimy wysłać np. Pocztą Polską listem poleconym ekonomicznym lub też paczką pocztową ekonomiczną.

My wysyłamy towar do producenta, a po otrzymaniu od gwaranta reklamowanego sprzętu odsyłamy Wam na nasz koszt oraz w wypadku uznania reklamacji klientowi zostanie zwrócony najtańszy zwykły sposób dostarczenia przesyłki oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.


Nie przyjmujemy paczek z reklamacjami wysyłanych na nasz koszt!!!

Sklep ustosunkuje się do żądań kupującego w ciągu 14 dni od otrzymania żądania.
Po sprawdzeniu reklamowanego towaru oraz sporządzeniu protokołu reklamacyjnego, zostanie on niezwłocznie wysłany do gwaranta.
W przypadku reklamacji dotyczącej kwoty zamówionego towaru lub usługi, Użytkownik zobowiązany jest wskazać kwestionowaną pozycję, kwotę oraz numer zamówienia, którego to dotyczy.
Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w trybie regulowanym przez Ustawę z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. (DZ.U.Nr 141,poz. 1176)


W przypadku pytań dotyczących reklamacji proszę wysłać email na adres: sklep@sezonnaleszcza.pl

e)  KLIENT - zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.

f) SPRZEDAWCA jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia dokument sprzedaży - paragon lub fakturę.

g) Zamówienie można składać tylko drogą elektroniczną - pocztą elektroniczną lub poprzez Stronę Internetową.

h) Informacje handlowe - cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o Produktach znajdujące się na stronie WWW Sprzedawcy, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

i) Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności uznania na koncie Sprzedawcy płatności za zamówione Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

j) Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie KONSUMENTEM w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) - przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy3) Zamówienia.

a) Sklep internetowy www.sezonnaleszcza.pl realizuje zamówienia na terenie Polski.

b) Sprzedawca stosuje się do Kodeksu Dobrych Praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23.08.2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (treść dostępna pod adresem www.uokik.gov.pl/download.php?id=546)

c) Przed złożeniem zamówienia KLIENT musi się zapoznać z niniejszym Regulaminem. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.

d) Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.

e) Zamówienie telefoniczne można składać na numer telefonu 533182519. W przypadku umowy zawartej na odległość poprzez telefon sprzedawca potwierdza treść proponowanej umowy utrwalona na papierze lub innym trwałym nośniku. konsument dla ważności umowy składa oświadczenie o zawarciu umowy - jest ono skuteczne jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od sprzedawcy.

f) Po otrzymaniu zamówienia i potwierdzeniu dostępności produktu sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia i przystępuje do jego realizacji. Przyjmuje się, że potwierdzenie zamówienia przez sprzedawcę oznacza zawarcie umowy sprzedaży.

g) Jeżeli z treści umowy wynika, że z tytułu jej realizacji powstaje zobowiązanie do zapłaty należności po stronie konsumenta - dla ważności umowy jest on zobowiązany potwierdzić zrozumienie powstania obowiązku zapłaty kwoty określonej umową i złożyć oświadczenia poprzez akceptacje zamówienia z formułą: "ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY"

h) Realizacja zamówienia (przygotowanie i wysyłka produktów) przez sprzedawcę następuje:
- Po potwierdzeniu zamówienia - jeżeli wybrano płatność przy odbiorze.
- Po otrzymaniu wpłaty na konto – jeżeli wybrano przedpłatę

i) Termin realizacji zamówienia to 7 dni roboczych, licząc od daty ustalonej jak w pkt poprzednim. W większości przypadków zamówienia realizujemy w ciągu 72 godzin. W przypadku produktów oferowanych na zamówienie termin realizacji to 14 dni roboczych.

j) Jeżeli kupującym jest konsument, sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej. W razie opóźnienia sprzedawcy, konsument może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić

k) Jeżeli sprzedawca oświadczy, że świadczenia tego nie spełni, druga strona może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego


4) Ceny.

a) Podane w ofercie sklepu ceny produktów są cenami w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają wymagane prawem podatki w tym podatek VAT).

b) Podane ceny są cenami detalicznymi i nie uwzględniają rabatów i bonifikat. Rabaty i bonifikaty mogą być przyznawane indywidualnie.

c) Podane ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy. Koszt dostawy w dokładnej wysokości jest podawany w trakcie przyjmowania zamówienia i zależy od sposobu wysyłki i wartości zamówienia. Kupujący w trakcie wypełniania formularza zamówienia wybiera sposób wysyłki i płatności i potwierdza swój wybór.

d) Cennik dostawy:
- Paczka pocztowa 14 zł
- Paczka pocztowa priorytetowa 16 zł
- Przesyłka kurierska firmą Siódemka 18 zł
- Przesyłka pobraniowa pocztowa 18 zł
- Przesyłka pobraniowa priorytetowa 20 zł
- Przesyłka pobraniowa kurierska firmą kurierską Siódemka 22 zł

Zamówienia które przekraczają wartość 250 zł wysyłamy na koszt własny. Nie dotyczy to produktów objętych promocją cenową.

e) Ceną wiążącą dla Klienta jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia.


5) Formy płatności.

a) za pobraniem - przy odbiorze wysłanych produktów;

b) przedpłata - przelewem na konto bankowe podane w danych Sprzedawcy;

c) płatność gotówką przy odbiorze osobistym - zamówione produkty należy odebrać w terminie 10 dni od złożenia zamówienia w siedzibie firmy.

d) system płatności on-line PayU – system administrowany przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7792308495 oraz numer REGON 300523444;

e) W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty przelewem Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Strony Umowy sprzedaży postanowią inaczej.

f) Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.6) Przetwarzanie i ochrona danych osobowych.

a) Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim - z wyjątkiem opisanym w pkt.2. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami.

b) W przypadku sprzedaży produktów poprzez Sklep Internetowy w celu dostarczenia produktów do Klienta dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesyłki są przekazywane firmom zawodowo trudniącym się dostarczaniem przesyłek - w szczególności Poczcie Polskiej, oraz firmom kurierskim - wraz z powierzeniem przesyłki do dostarczenia a w przypadku skorzystania z systemu płatności bezpośrednich on-line - administratorowi systemu płatności.

c) Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO jest firma: P. H. MOOORE Bożena Szczawińska 87-313 Brzozie 138 NIP: 877-101-90-07 REGON: 870124381

d) Administrator zarejestrował w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zbiór o nazwie "Rejestr klientów firmy MOOORE"

e) Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Usługodawcą i Klientem i zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.

f) Jeżeli klient wyrazi zgodę poprzez wpisanie się na listę subskrybentów będzie otrzymywał "newsletter" na podany przez siebie adres e-mailowy. W każdej chwili jest możliwa rezygnacja z usługi newslettera,

g) Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w dowolnym czasie.

h) W przypadku wyboru sposobu płatności on-line dane KUPUJĄCEGO są przekazywane administratorowi systemu płatności w celu przeprowadzenia transakcji;

i) Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje niemożliwością zawarcia i realizacji tejże umowy. Zgodę na rejestrację i przetwarzanie danych osobowych Konsument wyraża jawnie przed rejestracją w systemie.

j) Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych Klienta:
• nazwisko i imię lub nazwa firmy Klienta;
• w przypadku firmy numer ewidencyjny NIP;
• adres do wysyłki produktów oraz adres do faktury (kraj, miasto, kod pocztowy, ulica, numer posesji, numer lokalu));
• adres e-mail Użytkownika;
• numer telefonu kontaktowego;


7) Postanowienia końcowe

a) Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego. Wybór ten nie pozbawia jednak ochrony konsumenta jaką przyznają mu przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca kieruje swoją działalność do tego państwa i umowa wchodzi w zakres tej działalności.

b) Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce REGULAMIN na stronie Sprzedawcy i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Kupującego. Treść REGULAMINU może być też przesłana pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie Klienta.

c) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.);

- Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);

- Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),

- Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)

d) W przypadku gdyby w REGULAMINIE zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej - przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami REGULAMINU.

e) Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego REGULAMINU zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.

f) Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży przez SKLEP INTERNETOWY są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy o prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).

g) Wszystkie zdjęcia zamieszczone na STRONIE INTERNETOWEJ chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) - posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej.

h) W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego - w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.


 
Informacje dotyczące korzystania z prawa do odstąpienia od umowy
Prawo odstąpienia od umowy


• Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

• Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

• Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:
Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail: o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

• Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

• Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.sezonnaleszcza.pl Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną).

• Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 
Skutki odstąpienia od umowy

• W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

• Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

• Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres do korespondencji podany w REGULAMINIE., niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

• Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl